optionen handel.

พันธกิจ

 

1. พัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5. พัฒนาฐานอาชีพดั้งเดิมและพัฒนาอาชีพอื่นๆของท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดความเป็นเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม  รวมทั้งภาคพาณิชยกรรมของจังหวัด

6. พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศ 3 น้ำ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙