optionen handel.

วิสัยทัศน์

 


เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำ

แหล่งอาหารทะเลและผลผลิตเกษตรปลอดภัย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

ร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙