วิสัยทัศน์

 

 

เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำอย่างยั่งยืน 

 แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย  

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙