แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
1970. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน เมษายน 2564 (การประชุมผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์) 21 เมษายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 84
1969. การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 19 เมษายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 48
1968. การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (การให้บริการ e-Service ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) 16 เมษายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 23
1967. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2564 09 เมษายน 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 18
1966. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนเมษายน 2564 09 เมษายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 90
1965. เรื่อง มอบหมายภารกิจในการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 09 เมษายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 17
1964. ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 09 เมษายน 2564 เขียนโดย 1964 26
1963. ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564 07 เมษายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 23
1962. การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 07 เมษายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 94
1961. ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 02 เมษายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 147
1960. เรื่อง พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 และสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 1 เมษายน 2564 02 เมษายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 24
1959. เรื่อง แผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ของจังหวัดสมุทรสงคราม 02 เมษายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 25
1958. เรื่อง มอบหมายภารกิจในการจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 02 เมษายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 98
1957. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 02 เมษายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 167
1956. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 30 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 56
1955. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 2/2564 29 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 50
1954. เรื่อง ประกาศนโยบายและหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล 25 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 49
1953. การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 25 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 32
1952. รายงานผลการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 19 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 25
1951. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2564 17 มีนาคม 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 35
1950. การตรวจราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 36
1949. เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 2/2564 16 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 58
1948. เรื่อง มอบหมายภารกิจในการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 16 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 114
1947. ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 16 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 150
1946. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 12 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 166
1945. ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 34
1944. ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ 12 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 31
1943. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า 09 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 204
1942. เรื่อง การจัดพิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งหลัง 05 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 224
1941. การกำหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ 05 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 110
1940. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 03 มีนาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 32
1939. รายงานผลการตรวจราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 58
1938. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 86
1937. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 259
1936. ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 38
1935. เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 32
1934. รายงานการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2564 10 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 54
1933. การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 10 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 69
1932. มอบหมายภารกิจการจัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ 09 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 189
1931. เรื่อง การจัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ 09 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 255
1930. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 1/2564 04 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 63
1929. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 02 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 40
1928. รายงานผลการตรวจราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 22 มกราคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 62
1927. เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2563 21 มกราคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 51
1926. การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน มกราคม 2564 21 มกราคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 250
1925. เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 1/2564 20 มกราคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 92
1924. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ สมุทรสงคราม 20 มกราคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 56
1923. เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 18 มกราคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 248
1922.รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 18 มกราคม 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 58
1921. เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 18 มกราคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 59

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙