แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
2068. การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 07 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 26
2067. เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 29 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 375
2066. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 22 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 163
2065. การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 42
2064. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2565 17 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 16
2063. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 9/2564 16 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 26
2062. การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2) 16 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 59
2061. เรื่อง ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 10 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 138
2060. การจัดส่งเอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 09 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 38
2057. เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 9/2564 03 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 41
2059. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2564 05 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 139
2058. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 03 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 24
2056. การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 33
2055. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 8/2564 20 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 76
2054. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน ตุลาคม 2564 15 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 219
2053. คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ 14 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 108
2052. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 42
2051. เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 8/2564 14 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 40
2050. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/2564 12 ตุลาคม 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 38
2049. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 06 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 93
2048. ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2564 05 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 142
2047. การรายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (e-SAR) 05 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 41
2046. แต่งตั้งคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดสมุทรสงคราม 01 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 100
2045. รายงานผลการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 29 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 24
2044. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามฯ ผนวก ก มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 27 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 272
2043. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 27 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 47
2042. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 7/2564 21 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 73
2041. การจัดส่งเอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 66
2040. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือน กันยายน 2564 15 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 141
2039. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 13 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 77
2038. เรื่อง แจ้งกำชับให้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎและระเบียบอย่างเคร่งครัด 08 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 145
2037. การจัดทำตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2566 - 2570) 08 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 84
2036. เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 7/2564 07 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 66
2035. เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 07 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 82
2034. ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 04 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 211
2033. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 03 กันยายน 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 53
2032. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2564 03 กันยายน 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 31
2031. ขอเชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 03 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 65
2030. เรื่อง การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 02 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 288
2029. เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม (fake news) 23 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 60
2028. การเตรียมดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 170
2027. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน สิงหาคม 2564 18 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 209
2026. นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 17 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 160
2025. การจัดส่งโครงการสำคัญที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 56
2024. การจัดส่งโครงการในส่วนงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หนังสือที่ สส 0017.2/11349 ลว 17 ส.ค. 64) 17 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 66
2023. การจัดส่งโครงการในส่วนงบประมาณของกระทรวง กรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หนังสือที่ สส 0017.2/ว11348 ลว 17 ส.ค. 64) 17 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 94
2022. นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 17 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 57
2021. โครงการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม 17 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 99
2020. ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 4/2564 15 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 60
2019. เรื่อง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุม 13 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 106

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙