ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารว่สนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี งบประมาณ 2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางเรือหัก (ข้างบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 8) บริเวณหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจไทวิถี หมู่ที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กันยายน 2564
การส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) และประกาศสำนักงาน กกร. เกี่ยวกับการจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและนำ้ยาที่เกี่ยวข้องกับการวินอจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) 30 สิงหาคม 2564
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว ตั้งอญู่ ณ เลขที่ ๒๐/๒๓ ซอยบางประจัน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 02 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเจบ้านฮกตั้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e--bidding) 15 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 15 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าชุมชนบ้านยี่สาร หมูที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านยี่สาร บ้านคลองบ้านนอก ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสาธุชนาราม หมู่ที่ 7 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดปราโมทย์ - วัดแก้วเจริญ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปราโมทย์ เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จงหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมอบลัด-บ้านบางตีนเป็ด หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดลาดเป้ง หมู่ที่ 3 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดสินวิเศษ หมู่ที่ 7 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองบางกิ่ง-บ้านคลองสวนกลาง (สส.ถ.1-0035) หมุ่ที่ 10 ตำบลท่าคา อำภออัมพวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.๒๐๑๕ แยก ทล. ๒๔ - บ.คลองแขก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างถนนดินถมคันทาง สายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหิน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง ๑.๘๐๐ กม. จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการปรับปรุงถนนสายลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สส.๐๒๑๔ - บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง ๐.๕๑๕ กม. จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประก 08 มกราคม 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันตก โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส 2015 แยก ทล.35 - บ้านคลองแขก 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙