ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษษยน ๒๕๖๕

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙