ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๖๕ วัน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (67082017.pdf)67082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1373 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙