ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๕๓ รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 05 มกราคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๕๓ รายการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙