ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 19 มกราคม 2561

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙