ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการปรับปรุงถนนสายลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สส.๐๒๑๔ - บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง ๐.๕๑๕ กม. จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประก

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 08 มกราคม 2564

ประกาศต่างจังหวัดโดยแขวงทางหลวงริมฝั่งคลองเรื่องคนจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศนโยบายการเดินทางถนนสายลาดยางแอสฟัลติกข่านสายแยกทชกส. ๐๒๑๔ - บ้านคลองช่องคลองโคนอำเภอเมืองสมุทร เมืองสมุทรสงครามทาง ๐.๑๕ กม. จำนวน ๑ แห่งด้วยวิธีการทำงานร่วมกัน (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙