การส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) และประกาศสำนักงาน กกร. เกี่ยวกับการจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและนำ้ยาที่เกี่ยวข้องกับการวินอจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564

การส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) และประกาศสำนักงาน กกร. เกี่ยวกับการจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและนำ้ยาที่เกี่ยวข้องกับการวินอจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจกาแอนติเจนด้วยตนเอง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙