ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
แก้ไขกำหนดวันดูสถานที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนไกรชนะ ถนนประสิทธิ์พัฒนาช่วงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีกการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานเทศบาล๓ (โรงเจ) 21 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ,ถนนไกรชนะ ,ถนนประสิทธิ์พัฒนา ช่วงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ถนนธรรมนิมิตช่วงข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 17 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด ภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 17 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการกก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 17 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที 17 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คิดพื้นที่ลาดยางฯ ต้องไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๘, ๒ ตำบลบางคนที 17 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาาจ้างโจครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 17 สิงหาคม 2560
สอบราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชายถนน (ครั้งที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองโคน 17 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑๖๐ ชุด 17 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เสียงตามสาย ,กล้องวงจรปิด ,ถนนเพชรสมุทร ,ถนนราชญาติรักษา ,ถนนเกษมสุขุม ,ถนนศรีจำปา ,ถนนธรรมนิมิต ,ถนนไกรชนะ ,ถนนประสิทธิ์พัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่รถยนต์ผู้โดยสารหลังคาสูง จำนวน ๑ คัน 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.(ฝั่งตรงข้าม รพ.สต.ฉู่ฉี่) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางจะเกร็ง 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านปราโมทย์ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานเทศบาล ๑ 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานเทศบาล ๑ 16 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโจครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ,เสียงตามสาย ,กล้องวงจรปิด ,ถนนเพชรสมุทร ,ถนนราชญาติรักษา ,ถนนเกษมสุขุม ,ถนนศรีจำปา ,ถนนธรรมนิมิต ,ถนนไกรชนะ ,ถนนประสิทธิ์พัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 สิงหาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙