ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดอลงกรณ์หมู่ที่ ๑ ต.บางช้าง 13 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกระดังงา - บ้านปากง่าม 04 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 03 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทางโดยใช้หินคลุก 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองวัว - บ้านบางกระรี๊ หมู่ที่ ๕ ตำบลเหมืองใหม่ 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านคลองสองร่อง หมู่ที่ ๗ 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัมนาโครงข่ายโลจิตติกส์เพื่อการเกษตรและการแปรรูป 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบควบคุมและอุปกรณ์ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (CCTV) 29 มิถุนายน 2560
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน ๑๙๙ รายการ 29 มิถุนายน 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน รายการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแค 29 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาด ๖.๐๐ x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแค 29 มิถุนายน 2560
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน ๑๙๙ รายการ 29 มิถุนายน 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกุ้ง 21 มิถุนายน 2560
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 21 มิถุนายน 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙