ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา 04 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมสะพานดำ 04 เมษายน 2557
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างงานปรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเทศบาล ซอย 12 04 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างดำเนินการจัดโครงการฝ฿กอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการขยะและพัฒนาตลาด 03 เมษายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่อเติมรั้วอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง 03 เมษายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.บางช้าง 03 เมษายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและร้านชุมชน หมู่ที่ 1 03 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาพร้อมรั่ว 03 เมษายน 2557
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 01 เมษายน 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกหมู่ที่ 3 ต.จอมปลวก เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.ดอนมะโนรา 01 เมษายน 2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ รวม 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 เมษายน 2557
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี2557 (ครั้งที่ 2) 01 เมษายน 2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 8 31 มีนาคม 2557
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 4) 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนชุมชนป้อมแก้วมั่นคง 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนวัดใหญ่ ครั้งที่ 2 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนตอนนอก ตอนใน บ้านคลองช่อง 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. 31 มีนาคม 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙