ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกหมู่ที่ 3 ต.จอมปลวก เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.ดอนมะโนรา 01 เมษายน 2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ รวม 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 เมษายน 2557
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี2557 (ครั้งที่ 2) 01 เมษายน 2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 8 31 มีนาคม 2557
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 4) 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนชุมชนป้อมแก้วมั่นคง 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนวัดใหญ่ ครั้งที่ 2 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนตอนนอก ตอนใน บ้านคลองช่อง 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. 31 มีนาคม 2557
ปรกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง 31 มีนาคม 2557
ประกาศกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนวัดใหญ่ ครั้งที่ 2 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนชุมชนวัดป้อมแก้วมั่นคง 31 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนวัดใหญ่ ครั้งที่ 2 31 มีนาคม 2557
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศาลาหลักเมือง ต.แม่กลอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลาดเป้ง 27 มีนาคม 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 27 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังส่งน้ำบ้านท้องคุ้ง 27 มีนาคม 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙