ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน จำนวน 6 หลัง 27 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลาดเป้ง หมู่ที่ 3 27 มีนาคม 2557
สอบราคาซื้อครุภัฑณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 เครื่อง 27 มีนาคม 2557
สอบราคาซื้อครุภัฑณ์ไฟฟ้าและวิทยุ 21 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 21 มีนาคม 2557
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางคนที 21 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 20 มีนาคม 2557
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางคนที 20 มีนาคม 2557
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน 19 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกหมู่ที่ 2 ต.กระดังงา 19 มีนาคม 2557
ขายทอดตลาดครุภัฑณ์ 19 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร 19 มีนาคม 2557
ประกวดราคาซื้อรถชมวิว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 มีนาคม 2557
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาพร้อมระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ 17 มีนาคม 2557
ประกวดราคาซื้อรถชมวิว จำนวนผู้โดยสาร 35 ที่นั่ง 17 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก 17 มีนาคม 2557
ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัฑณ์ ชำรุดโดยวิธีตกลงราคา 17 มีนาคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ลูกกุ้งกุลาดำ) 17 มีนาคม 2557
สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 17 มีนาคม 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนนเครือข่าย 17 มีนาคม 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙