ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาซื้ออุปกณร์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ 04 กุมภาพันธ์ 2557
การจำหน่ายพัสดุหมดความจำเป็น 04 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ 04 กุมภาพันธ์ 2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจร 30 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 30 มกราคม 2557
ขายทอดตลาดยางรถยนต์ 30 มกราคม 2557
การจำหน่ายพัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30 มกราคม 2557
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด 30 มกราคม 2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจร 30 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 30 มกราคม 2557
ประชุมพิจารณาร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 30 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อโทรทัศน์ 30 มกราคม 2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ 30 มกราคม 2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพและสันทนาการสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ 30 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า 30 มกราคม 2557
สอบราคาจ้าง 30 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา 30 มกราคม 2557
สอบราคาจัดซื้อครุภัทณ์ยานพาหนะและขนส่ง 30 มกราคม 2557
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 30 มกราคม 2557
สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้บุนวม 30 มกราคม 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙