ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน รายการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแค 29 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาด ๖.๐๐ x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแค 29 มิถุนายน 2560
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน ๑๙๙ รายการ 29 มิถุนายน 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกุ้ง 21 มิถุนายน 2560
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 21 มิถุนายน 2560
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 21 มิถุนายน 2560
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 21 มิถุนายน 2560
ประมูลซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน ๒ ลำ (ครั้งที่ ๒) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 19 มิถุนายน 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซท้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน ๒ ลำ 19 มิถุนายน 2560
การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (ครั้งที่ ๒) 19 มิถุนายน 2560
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย 15 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 15 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 15 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์สวนสุขภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางจะเกร็ง 15 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ ๓ (ข้ามคลองเตาปูนเล็ก) 07 มิถุนายน 2560
แก้ไขรายละเอียดการเสนอราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลอง จำนวน 2 ลำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 07 มิถุนายน 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙