ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ำ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลขายทอดตลาดถังยางเปล่า จำนวน ๗๖ ถัง 27 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปลายคลองหุบพลับ หมู่ที่ ๘ 27 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบริเวณวัดบางประจันต์ หมู่ที่ ๑ 21 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดประชา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ 21 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ (ต่อจากของเดิม) 21 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (เพิ่มเติม) 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
การจำหน่าย (ขาย) พัสดุ ทรัพย์สินเสื่อมสภาพ จำนวน ๓ รายการ 21 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านปรก 21 กุมภาพันธ์ 2560
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีการประมูลราคาด้วยปากเหล่า 21 กุมภาพันธ์ 2560
การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๕ รายการ (๒๖๔ ชิ้น) 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๓ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) 20 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ พร้อมก่อสร้างระบบหอถังส่งน้ำประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๕ ตำบลยายแพง 16 กุมภาพันธ์ 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (CEO) 16 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙