แบบสรุปข้อสั่งการ 23 ก.ย.57

พิมพ์
หมวด: มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 03 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Ampa

  แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙