แบบสรุปข้อสั่งการ 7 ต.ค. 57

พิมพ์
หมวด: มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
วันเผยแพร่ วันพุธ, 22 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Ampa

แบบสรุปข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี

จากการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙