แบบสรุปข้อสั่งการ 14 ต.ค. 57

พิมพ์
หมวด: มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 28 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Ampa

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

(เฉพาะเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนซึ่งต้องดำเนินการ)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙