เดือน กรกฎาคม 2561

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙