354. ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สส 0017.2/ว 7281)

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 17 มิถุนายน 2558 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (สส 0017.2/ว 7281)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙