939. การแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 29 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙