984. การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

984. การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙