1011.รายละเอียดจำนวนเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรี

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 09 มีนาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

รายละเอียดจำนวนเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙