1118. การประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 13 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙