แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2564 งบประมาณจังหวัดสมุทรสงคราม 15
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (กรมจังหวัดสมุทรสงคราม) ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 45
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 55
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งบจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนกันยายน 2564) 47
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนกันยายน 2564) 20
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งบจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนสิงหาคม 2564) 43
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนสิงหาคม 2564) 46
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนกรกฎาคม 2564) 40
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งบจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนกรกฎาคม 2564) 19
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งบจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนมิถุนายน 2564) 159

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙