880. บัญชีคำของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยดำเนินการ

1

โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

                 1,440,900

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

2

โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

                    720,000

ที่ทำการปกครองจังหวัด

3

โครงการยุทธการพิทักษ์เมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

                    626,200

ที่ทำการปกครองจังหวัด

4

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม

                 1,700,000

ที่ทำการปกครองจังหวัด
(ศอ.ปส)

5

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

                 4,800,000

สนง.เกษตรฯ จังหวัด

6

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

                    731,000

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

7

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                    632,500

สนงทรัพยากรธรรม
ชาติจังหวัดสมุทรสงคราม

8

โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน

                    450,000

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด

9

โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

                    900,000

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด

10

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                    100,000

วิทยาลัยสารพัดช่าง

11

โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมง ผลิตภัณฑ์ชุมชน (SMEs)

                 1,050,000

สนง.พาณิชย์จังหวัด

12

โครงการช่วยเหลือพลิกฟื้นและฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

                    334,800

สนง.บังคับคดีจังหวัด

13

โครงการสร้างความรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี

                    462,200

สนง.บังคับคดีจังหวัด

14

โครงการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ

                    525,300

สนง.บังคับคดีจังหวัด

15

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

1,009,000

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

16

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

760,000

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

17

โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล

                 1,138,000

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

18

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

                 3,000,000

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

19

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่

                 1,500,000

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

20

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                 1,478,000

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

21

โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

                    700,000

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

22

โครงการวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

                 2,000,000

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

23

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้
(หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง)

                    408,500

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

24

โครงการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่มีสถาปัตยกรรมริมน้ำเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

876,400

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

25

โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

                    400,000

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

26

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

605,600

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

27

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดสมุทรสงคราม

305,200

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

28

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

300,000

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

29

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

                 8,000,000

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

30

โครงการแก้มลิงทุ่งหิน

56,000,000

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม

31

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                 5,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

32

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                 3,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

33

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                 4,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

34

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

                 4,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

35

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 8,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

36

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

               10,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

37

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 5,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

38

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                 7,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

39

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

               10,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

40

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                 9,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

41

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

               10,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

42

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางพรหม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 8,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

43

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

                 4,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

44

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

               10,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

45

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบล
ดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครม

               12,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

46

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

               10,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

47

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 3,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

48

โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

               10,000,000

การประปาส่วนภูมิภาคฯ

49

โครงการก่อสร้าถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ้านรางน้ำผึ้ง-ขุนพิทักษ์ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 9,900,000

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

50

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ้านรางกล้วย หมู่ 2 บ้านดอนมะโนรา ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 7,000,000

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

51

โครงการบูระผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3643 (ระหว่าง กม. 0+000-2+245 ระยะทาง 2.245 กม.)

               26,000,000

แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

52

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2-3-4-5 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                 5,110,000

อำเภออัมพวา
(อบต.ท่าคา)

53

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านนายพิเชษฐ์  เกิดแก้ว) หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                 4,718,000

อำเภออัมพวา
(อบต.ท่าคา)

54

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านต้นลำแพน-บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ 3,1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

               24,400,000

โยธาธิการและผังเมืองฯ

55

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านสี่แยก-บ้านวัดประชา หมู่ที่ 7 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                 7,300,000

อำเภออัมพวา
(อบจ.สส.)

56

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหมืองใหม่-บ้านบางกระรี้ (สส.ถ 1-0001) ตำบลบางแค เชื่อมตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                 5,570,000

อำเภออัมพวา
(อบจ.สส.)

57

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลติก
คอนกรีตสายบ้านท่าคา-บ้านดอนสาม (สส.ถ 1-0004) ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เชื่อมตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

               13,700,000

โยธาธิการและผังเมืองฯ

58

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนจั่น-ยี่สาร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ เชื่อมหมู่ที่ 4,1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

               33,000,000

โยธาธิการและผังเมืองฯ

59

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 9.00 x 18.00 เมตร ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                 4,000,000

อำเภออัมพวา
(อบต.ปลายโพงพาง)

60

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต (Over lay) สายคลองตากิม หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่รงค์  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 2,503,000

อำเภอบางคนที
(เทศบาลตำบลบางยี่รงค์)

61

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต ซอยอารี-เทศเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                    931,000

อำเภอบางคนที
(เทศบาลตำบลบางยี่รงค์)

62

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเส้นทาง สายหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 2,315,500

อำเภอบางคนที
(อบต กระดังงา)

63

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายจรูญ โสภี และบริเวณบ้านนายบรรจง คุ้มทิพย์ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 2,224,000

อำเภอบางคนที
(อบต ดอนมะโนรา)

64

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรอัลฟัทติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนางมะลิ ม่วงอ่ำและนางฉ่ำ  อิ่มเอี่ยม ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 2,732,000

อำเภอบางคนที
(อบต ดอนมะโนรา)

65

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางอัลฟัทติกคอนกรีต สายเรียบคลองตาสงค์ จากบริเวณถนนดอนมะโนรา หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที เชื่อมต่อถนนสายท่าคา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                 3,206,000

อำเภอบางคนที
(อบต ดอนมะโนรา)

66

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านบางสะแกใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 1,558,000

อำเภอบางคนที
(อบต.บางสะแก)

67

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 1,713,000

อำเภอบางคนที
(อบต.บางสะแก)

68

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลแม่พระ-วัดเกตุการาม
(สส.ถ.1-0016) ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 7,150,000

อำเภอบางคนที
(อบจ.สส.)

69

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านศาลพ่อเณร-บ้านดอนมะโนรา (สส.ถ.1-0008) ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 6,000,000

อำเภอบางคนที
(อบจ.สส.)

70

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเทพประสิทธิ์-วัดดาวดึงส์ (สส.ถ.1-0015) ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 5,600,000

อำเภอบางคนที
(อบจ.สส.)

71

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางน้อยใน-บ้านอาม้าพัฒนา (สส.ถ.1-0032) ตำบลจอมปลวก เชื่อมตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

               16,700,000

อำเภอบางคนที
(อบจ.สส.)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙