งานวันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทยประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

         นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทยประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับ คณะกรรมการสตรีพัฒนาสตรีจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ร่วมกันจัดงานภายใต้ชื่องาน “ถวายราชสดุดี ๘๔ พรรษา มหาราชินี” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับแม่ดีเด่นและเป็นการแสดงพลังและเสริมสร้างกิจกรรมองค์กรสตรีทุกระดับ 

 

          ภายในงานมีการเดินแบบผ้าไทยของสตรีกิตติมศักดิ์นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดและกลุ่มสตรีจากทั้งสามอำเภอ การจำหน่ายสินค้า OTOP การมอบช่อดอกไม้ให้กับแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสมุทรสงครามและสตรีดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสมุทรสงคราม  มอบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่น และสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ และการแสดงรำเทิดพระเกียรติของโรงเรียนศรัทธาสมุทร

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙