ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

               นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชินี ในวันที่ 8 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณ หมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม สโมสรโรตารีในภาค 3330 โรตารีสากล สโมสรโรตารีแรคท์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และโรงเรียนบางบ่อ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นกล้า ไม้โกงกาง 1.000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน เป็นแหล่งอาหารที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จากคลื่นลมตามธรรมชาติ

 

 

 

 

                เนื่องด้วยในปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนได้ถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมาก เปลี่ยนแปลงไปทำอย่างอื่น เช่น บ่อ เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง และบุกรุกสร้างที่อยู่อาศัย บางส่วนเป็น อุสาหกรรม เกษตรกรรม ร้านอาหาร ซึ่งได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พื้นที่ที่อนุบาลสัตว์น้ำหายไป ทำให้สัตว์น้ำในท้องอ่าวแม่กลองลดน้อยลง ไปเป็นจำนวนมาก และที่อาศัยของสัตว์ เช่น ลิงแสม ที่เคยหากินตามป่าชายเลนที่อาศัยเหลือน้อยลง ต้องมาหากินตามบ้านเรือนของประชาชน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน บางครั้งก็ถูกทำร้ายถึงกับชีวิต และนกนานาชนิดที่เคยอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนก็เริ่มลดน้อยลง สืบเนื่องมาจากป่าชายเลนถูกทำลาย ด้วยจิตสำนึกทางสโมสรโรตารีสมุทรสงครามจึงได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จึงได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าชายเลนให้มากยิ่งขึ้น

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙