ผู้ว่าฯสมุทรสงครามมอบแนวทางการปฏิบัติราชการหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นสินค้าเกษตรปลอดภัย

                   นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบแนวทางการปฏิบัติงานแนวทางการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer การดำเนินงานด้าน Zoning การเกษตรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 10 ต.ค. 56 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 3 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 9 ส่วนราชการ พร้อมส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่มีภารกิจรับผิดชอบเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และตัวแทนภาคเกษตรด้านต่างๆ โดยเน้นย้ำสินค้าเกษตรปลอดภัย

 

 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นครัวอาหารของโลก สินค้าด้านการเกษตรก็เป็นสินค้าที่สำคัญที่ต้องยกระดับคุณภาพสามารถส่งออกทั้งภายในและภายนอกประเทศ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรทุกหน่วยงานต้องช่วยกันขายความคิดให้เกษตรกร สินค้าเกษตรปลอดภัยทำแล้วก่อให้เกิด ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ คนปลอดภัย ช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ประกอบไปด้วย ดิน น้ำ อากาศ ทะเล เพียงหลักง่าย ๆ คือ อย่าทำลาย ต้องช่วยกันฟื้นฟูและพัฒนา

                   อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เน้นย้ำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญ 5 เรื่อง คือ 1. สินค้าเกษตรปลอดภัย ต้องช่วยกันทำให้เกษตรกร เห็นความ สำคัญของธรรมชาติของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีความอุดม สมบูรณ์ ช่วยกันอนุรักษ์ พร้อมที่จะส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลานให้มีอนาคตที่ดีได้อย่างยั่งยืน 2.ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณจากกรม หรืองบประมาณจังหวัดขอให้เร่งดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ด้านการประชาสัมพันธ์ จะต้องทำการประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีคุณภาพดีให้เป็นรู้จักของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการเผยแพร่หลายช่องทาง เนื่องจากหัวใจสำคัญ คือ การผลิต มาตรฐาน การตลาด เป็นที่มาของการเกิดรายได้มายังพี่น้องเกษตรกรนั้นเอง 4. เรื่องเกษตรโซนนิ่ง จังหวัดมีพืช 2 ชนิด ที่ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม คือที่ตำบลบางแค และตำบลบางจะเกร็ง ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะรับสภาพได้ก็ตาม จะต้องเข้าไปทำความเข้าใจถึงผลดีและผลเสียให้กับพื้นที่ได้เข้าใจ 5. การเตรียมความพร้อมด้านการเกษตรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมนี้ได้ฝากความห่วงใยไปยังเกษตรกร ที่ปัจจุบันผู้ทำอาชีพการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีให้เห็น จะทำอย่างไรให้รุ่นลูกและหลานเห็นความสำคัญและความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรที่เป็นอาชีพที่สำคัญของประเทศไทย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙