จังหวัดสมุทรสงครามเชิญชวนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรในหน่วยงานตลอดจนประชาชน ชมการจัดนิทรรศการและเสวนา “สร้างอนาคตไทย 2020”

                นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเมอบหมายให้ บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) และบริษัท สยามสปอร์ต ซินติเคท จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020” ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อโครงการให้กับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักธุรกิจ นักลงทุน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งแง่ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการแสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาประเทศของคนในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต่อไปว่า การจัดนิทรรศการและการเสนาวดังกล่าว เป็นกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อแผนงาน/โครงการของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม มีประโยชน์ต่อประชาชนในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ จึงได้ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เชิญชวนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรในหน่วยงานตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมศึกษาดูงานนิรรศการและร่วมเสวนาดังกล่าว ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น อำเภอเมือง จำนวน 800 คน อำเภออัมพวา จำนวน 700 คน อำเภอบางคนที จำนวน 500 คน นอกจากนี้ยังเจาะลึกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ เช่น เส้นทางใหม่และเครือข่ายการคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกันในอนาคต รูปแบบเศรษฐกิจ การค้า อาชีพ และชีวิต ที่จะดำเนินต่อไปอย่างเข้มแข็ง พร้อมกับเผยโฉมเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นรายรอบเส้นทางรถไฟ และคุณภาพชีวิตที่ถูกเติมเต็มในอนาคต

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙