optionen handel.

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ ตามโครงการสร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยนายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัด ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ ตามโครงการสร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙