optionen handel.

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

             ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. พ.อ.กฤษฏ์  พรมเฮียง  รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม(ท.)  เป็นผู้นำการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ของกลุ่มที่ ๔  กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ชาวนบ้านทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง กลุ่มคนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือนร้อนจากโครงการของรัฐ กลุ่มสาขาอาชีพ ฯลฯ  การแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ของกลุ่มที่ ๔ (รอบเเช้า) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นฯ จะรายงานให้ทราบตามที่กำหนดไว้ต่อไป

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙