optionen handel.

โครงการกวาดบ้านสีขาว ณ วัดในพื้นที่อำเภออัมพวา

               ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๓๐ น. นายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม/เลขานุการ ศอ.ปส.จ.สส. และนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภออัมพวา บูรณาการสนธิกำลังตามโครงการกวาดบ้านสีขาว ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สำนักงานพระพุทธศานาจังหวัด  ทำกาารตรวจปัสสาวะพระ วัดในพื้นที่อำเภออัมพวา จำนวน ๓ แห่ง พบสารเสพติด ๑ รูป นำตัวอย่างปัสสาวะส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ ต่อไป 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙