optionen handel.

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

             ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ พร้อมด้วย นายรังสรรค์  ตันเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙