optionen handel.

การการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐

            ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  จังหวัดสมุทรสงครามโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายคันฉัตร  ตันเสถียร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในการประชุม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙