optionen handel.

ประชุมหารือการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล

            ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา๑๓.๐๐ น.  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมงจังหวัด เจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม สมาคมประมง  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และ แรงงานจังหวัด ประชุมหารือการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล โดยเปรียบเทียบความต้องการแรงงานจากประเภทเรือ และแรงงานที่ได้รับอนุญาตทำงาน  

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙