optionen handel.

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐  นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลบ้านปรก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ร่วมกันจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้คนในครอบครัว ชุมชน และทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ในฐานะที่ทำคุณประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมอย่างยาวนาน และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ ณ ลานธรรมชยมงคล วัดแก้วฟ้า ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

 

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทรงน้ำพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อบ้านแหลมจำลอง รดน้ำขอพรตัวแทนผู้สูงอายุ จาก ๓ อำเภอ การจับฉลากมอบของรางวัลให้ผู้สูงอายุ มอบข้าวสารแก่ผู้สูงอายุจำนวน ๓๕๐ คน โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม และกิจกรรมนันทนาการ มีผู้เข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙