optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม สั่งปิดโรงงานวุ้นมะพร้าว,ล้งมะทำมะพร้าวขาว

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจล้งทำมะพร้าวขาวและโรงงานทำวุ้นมะพร้าวในพื้นที่ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จำนวน ๓ แห่ง คือ ล้งมะพร้าวนายทวี บูรณโอสถ หรือล้ง ๗ ดาว หมู่ที่ ๑ , ล้งของนายวิชัย ซิ้มสกุล หมู่ที่ ๘ และโรงงานวุ้นมะพร้าวมาลี ของนางมาลี อินทหลอม  หมู่ ๘ ตำบลปลายโพงพาง เพื่อทำการตรวจสอบล้งมะพร้าวที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ได้แก่ การทำบ่อบัดน้ำเสีย,การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน,การใช้แรงงานผิดกฎหมาย,การค้ามนุษย์และการเสียภาษี จากการตรวจสอบพบว่าทั้ง ๓ แห่ง พบว่า ล้งมะพร้าว ๒ ล้ง ยังไม่มีการทำบ่อบำน้ำเสีย และไม่มีการเสียภาษีโรงเรือนแต่อย่างใด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จึงให้ปิดกิจการ ๑๕ วัน เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ส่วนโรงงานวุ้นมะพร้าว ยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบการตั้งโรงงาน เนื่องจากมีคนงานมากกว่า ๖๐ คน และบ่อบัดน้ำเสียไม่ถูกต้องมีน้ำเสียไหลลงสู่ลำคลองสาธารณะ และเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จึงให้หยุดดำเนินกิจการจนกว่าจะดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙