optionen handel.

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  นางศิริโสภา  ตันเสถียร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม  ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือยายจวน  คล้ายเงิน หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง และมอบเงินช่วยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภค  และดำเนินการสร้างบ้านให้นางจวนฯ เพื่อใช้สำหรับพักอาศัย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙