optionen handel.

พิธีส่งมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานส่งมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจฯของจังหวัดสมุทรสงครามให้กับนายอำเภอของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๓ อำเภอ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี โดยเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดกรวยถวายสักการะ แล้วได้นำสิ่งของพระราชทานมาวางที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ จากนั้น นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม,นายอำเภออัมพวาและรักษาราชการแทนนายอำเภอบางคนที ขึ้นรับมอบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙