optionen handel.

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการหารือร่วมกันเพื่อเปิดประตูระบายน้ำ

               ในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเทวินทร์ นรินทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการหารือร่วมกันเพื่อเปิดประตูระบายน้ำ ณ ประตูระบายน้ำรางทับแถบ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา กรณีมีระดับน้ำขึ้นสูง ระหว่างเกษตรกรเหนือน้ำ (ผู้แทนเกษตรกรนาข้าว) กับเกษตรกรท้ายน้ำ (ผู้แทนเกษตรกรเลี้ยงหอยแครง) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน โดยในเบื้องต้น มีข้อสรุปร่วมกันให้ยกประตูระบายน้ำด้านขวาขึ้น 2 ช่อง ในระดับ 20 เซนติเมตร

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙