optionen handel.

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายป้องกันสาธารณภัยพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

               ในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายป้องกันสาธารณภัยพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบางช้าง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า) โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในการประชุมฯ 

 

ในเวลาต่อมา  คณะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมออกตรวจพื้นที่ วัดเพชรสมุทรวริวหาร ที่ตั้ง กอ.ร่วมฯ และ หน่วยปฐมพยาบาล  และ นายคันฉัตร  ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ออกตรวจเยี่ยม กอ.ร่วม เฉพาะกิจฯ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหารด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙