optionen handel.

เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการตรวจสัญญาจ้าง และสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวที่มายื่นขอทำ seabook

                 ในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  นางสาวอำไพ  ศรีเริงหล้า สค.สมุทรสงคราม  มอบหมายให้นางสาวนิตยา จิรรัตนสัจจพร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวสุภาวดี กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการแรงงาน และเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา ดำเนินการตรวจสัญญาจ้าง และสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวที่มายื่นขอทำ seabook จำนวน ๖๓ คน แยกเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา ๓๘ คน กัมพูชา ๒๔ คน ลาว ๑ คน ณ ชมรมแพปลา สหกรณ์ประมงแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นายจ้างจัดทำสัญญาถูกต้องทั้ง ๖๓ ราย จากการสัมภาษณ์ไม่พบแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙