“ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ” ณ วัดเกตการาม

            ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่วัดเกตการาม อำเภอ บางคนที นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางศิริโสภา ตันเสถียร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน เข้าวัดทำบุญตักบาตรตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ” โดยจุดธุปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายพัดรองที่ระลึกประธาน ฝ่ายสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และประเคนภัตตาหาร โดยมีพระราชธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดเกตการาม เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียถา นำเจริญจิตภาวนา

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙