โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

            ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย พลตำรวจตรีอาทิชา เปาว์อินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความดีภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฯ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคราม เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นก็กล่าวถวายราชสดุดี และนำจิตอาสาร่วมกันปฏิญาณตน จิตอาสาทำ ความดีด้วยหัวใจ ๓ ครั้ง ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สถานที่ราชการ บ้านพักข้าราชการ ถนนสาธารณะประโยชน์ 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวด้วยว่า โครงการจิตอาสาพระราชทาน เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของ คนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยแบ่งประเภทกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เป็น ๓ ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจขอให้จิตอาสาทุกท่านจงภาคภูมิใจในการร่วมกันทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙