การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนภายหลังฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

             ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์สปา อำเภออีมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนภายหลังฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “ภัยจากอุทกภัย (น้ำเอ่อล้นตลิ่ง)”

 

จังหวัดสมุทรสงครามโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามที่ผ่านมา มีหน่วยงานภาครัฐ (ฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโคครงการประมาณ ๑๒๐ คน รูปแบบการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) และประเมินขีดความสามารถในกาตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินระดับ ๑ และระดับ ๒ ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจหน้าที่ตามแผนเผชิญเหตุจังหวัด/อำเภอ เพื่อศึกษาและพัฒนาการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงครามโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนภายหลังการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานภายหลังการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ปภ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งแผนเผชิญเหตุ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาวางแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกำหนด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน มีการประสานความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน บรรเทา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การดำเนินการดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ของสว่นราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล/มูลนิธิในพื้นที่ รวม 70 คน และได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙