การประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำท่าจีน ครั้งที่ ๒

              ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมกนกรัตน์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำท่าจีน ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม (ลุ่มน้ำแม่กลอง ) โดยมีนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนประชาชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำอาชีพ ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ และกลุ่มงานต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัดฯลฯ เกี่ยวกับร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ผังร่างระบบการระบายน้ำ มาตรการบรรเทาอุทกภัย และร่างแผนงานโครงการ โดยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมในครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนผัง มาตรการ แผนงาน และโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙